Items where Year is 0004

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: 1 | A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Y | Z
Number of items: 99.

1

1593;1604;1608;1610;, 1571;1606;1603;1608; 1571;1581;1605;1583; (0004) 1575;1604;1605;1593;1578;1586;1604;1577; 1608;1605;1587;1575;1607;1605;1575;1578;1607;1605; 1601;1610; 1575;1604;1601;1603;1585; 1575;1604;1573;1587;1604;1575;1605;1610;. Jurnal Usuluddin.

A

Azahari, Ahmad Hariri Mohd Saad:Raihanah Hj (0004) Pengukuhan Institusi Keluarga Melalui Kawalan Terhadap Perceraian: Analisis Literatur. Jurnal Fiqh.

Abdullah, Amiratul Munirah Yahaya:Mustaffa (0004) The influence of Shaykh Ahmad Mustafa al-Maraghi’s thoughts in Quranic exegesis in Malaysia. Online Journal of Research in Islamic Studies.

Azahari, Asmak Ab Rahman:Bahiyah Ahmad:Raihanah (0004) PENENTUAN KADAR KIFAYAH DAN MA039;RUF NAFKAH ANAK DAN ISTERI : KAJIAN TERHADAP PENGHAKIMAN MAHKAMAH SYARIAH. Jurnal Syariah.

Abdullah, Atikullah (0004) DIMENSI KONSEP DAN PRAKTIS BARAKAH SEBAGAI FAKTOR TERSEMBUNYI UNTUK KELESTARIAN SOSIOEKONOMI UMAT ISLAM. Jurnal Akidah dan Pemikiran Islam.

Abdullah, Chong Chee Keong:Muhammad Faizal A. Ghani:Zuraidah (0004) AMALAN KOMUNITI PEMBELAJARAN PROFESIONAL (KPP) DI SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI (SBT) MALAYSIA: SEBUAH SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN CINA (SJKC) DI SARAWAK. Jurnal Kepimpinan Pendidikan.

Ali, Dr. Abdul Karim (0004) Autoriti Hadith Mursal: Satu Perbincangan Mengenai Sikap Imam al-Shafi’i. Jurnal Usuluddin.

Ahmadun, Hasliza Mohamad Ali:Siti Arni Basir:Musaiyadah (0004) The issues of implementing Islamic Quality Management System MS1900:2005 Certification at the Department of Awqaf, Zakat and Hajj (JAWHAR). Online Journal of Research in Islamic Studies.

ACHOUR, MEGUELLATI (0004) CUSTOMER LOYALTY : THE CASE OF MOBILE PHONE. Asian Journal of Business and Accounting.

ABDULLAH, MOHD RAZAKI (0004) Potential Causes of Delay in MARA Management-Based Approach Construction Projects. Journal of Surveying, Construction and Property.

Azhar, Mohammad Azam Hussain:Alias (0004) PERLUASAN SKOP UNDANG-UNDANG ISLAM DI MALAYSIA: APLIKASI DAN IMPLIKASINYA. Jurnal Syariah.

Abdullah, Mohd Anuar Ramli:Paizah Hj Ismail:Ahmad Badri (0004) Pemakaian Kaedah Fiqh Terhadap Isu Penyerupaan (Al-Tasyabbuh) dalam Konteks Masyarakat Majmuk di Malaysia. Jurnal Fiqh.

Akib, Mohd Manawi Bin Mohd (0004) Penghuni Syurga menurut Pandangan Fakhr al-Razi: Tumpuan terhadap Kitab Mafatih al-Ghayb. Jurnal Usuluddin.

Abdullah, Othman Sahalan:Luqman Hj (0004) Pengurusan Zakat Asnaf Mualaf di Negeri Johor: Satu Sorotan. Jurnal Fiqh.

Avanashiappan, Suresh Jaganathan:Saranu K (0004) Designing towards an efficient Job Aware Scheduling Algorithm for IaaS Cloud. Malaysian Journal of Computer Science.

Abdullah, Wan Suhaimi Wan (0004) Konsep Ilmu Dan Pembelajarannya Mengikut Pandangan Abu Al-Barakat al-Baghdadi (547H). Jurnal Usuluddin.

Ali, Wan Zailan Kamaruddin Bin Wan (0004) Aliran Al-Maturidi Dan Al-Maturidiyyah Dalam Dunia Islam. Jurnal Usuluddin.

B

Buang, Ahmad Hidayat (0004) Quranic Values In Islamic Law. Jurnal Usuluddin.

Badi, Jamal Ahmed (0004) Towards A Comprehensive Understanding of Da’wah To Muslim Youth. Jurnal Usuluddin.

Bakar, Mohamad Abu (0004) Kosmologi Melayu Dalam Konteks Kebangkitan Semula Islam Kini: Suatu Refleksi. Jurnal Usuluddin.

Basit, Waheeduddin Hyder:Adnan Nadeem:Abdul (0004) REVIEW OF ENERGY EFFICIENT MAC PROTOCOLS FOR UWSN. Malaysian Journal of Computer Science.

Bakar, Zainur Rijal Abdul Razak:Wan Azura Wan Ahmad:Lubna Abdul Rah (0004) Kesan Faktor Terminologi, Semantik dan 039;Urf dalam Penghuraian Berkaitan Isu Makanan. Jurnal Fiqh.

Buang, Zulzaidi Mahmod:Ahmad Hidayat (0004) ISU DAN CABARAN BADAN PENSIJILAN HALAL DI MALAYSIA. Jurnal Syariah.

C

Ching, Goh Hong (0004) Urban planning perspective on the history and roles of public parks in Malaysia. Journal of Design and Built Environment.

D

Dali, Awang Lokey:M. Hasani (0004) HUBUNGAN ANTARA KEPIMPINAN TRANSFORMASIONAL GURU BESAR DENGAN KOMITMEN GURU PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI DI KEDAH. Jurnal Kepimpinan Pendidikan.

Don, Nasharudin Mat Isa:Yahya (0004) AMALAN WASATIYYAH DALAM KALANGAN PEMIMPIN PELAJAR UNIVERSITI AWAM MALAYSIA. Jurnal Kepimpinan Pendidikan.

F

Farid, Saadan Man:Inarah Ahmad (0004) KETERBUKAAN BERMAZHAB DALAM REALITI DI MALAYSIA : KEPERLUAN ATAU KECELARUAN? Jurnal Syariah.

G

Ghavifekr, Ahmad Zabidi Abdul Razak:Saedah Siraj:Mojgan Afshari:Simin (0004) Managing Change in Educational Organization: A Conceptual Overview. Malaysian Online Journal of Educational Management.

Ghavifekr, Ahmad Zabidi Abdul Razak:Saedah Siraj:Mojgan Afshari:Simin (0004) Managing Change in Educational Organization: A Conceptual Overview. Malaysian Online Journal of Educational Management.

H

Hasan, Asmak Ab Rahman:Norzuraida (0004) PENGALAMAN PROGRAM BANTUAN MAKANAN DI MALAYSIA: KAJIAN DI PERTUBUHAN BUKAN KERAJAAN (NGO) TERPILIH. Jurnal Syariah.

Hanid, M.S. Mohd Danuri:Z. Mohd Ishan:N.E. Mustaffa:S.B. Abd-Karim: (0004) Dispute Avoidance Procedure: Formulating a Workable Legal System in the Malaysian Construction Industry. Journal of Design and Built Environment.

Husin, Mohd Anuar Mamat:Mohd Manawi Mohd Akib:Basri (0004) PRINSIP-PRINSIP AHL AL-SUNNAH WA AL-JAMA`AH: PENGENALAN DAN TERJEMAHAN MELAYU WASIYYAH IMAM ABU HANIFAH. Jurnal Akidah dan Pemikiran Islam.

Hamat, Mohd Fauzi bin (0004) Beberapa Pengamatan Ibn Hazm (M.456H/1063M) Terhadap Mantik Greek Dari Sudut Akidah Islam: Tumpuan Kepada Perbahasan Al-Tasawwurat. Jurnal Usuluddin.

Hamjah, Noor Shakirah Mat Akhir:Wan Rose Eliza Abdul Rahman:Salasiah (0004) ‘THE CALL TO ISLAM’ FOCUSING ON THE ROLE OF TRANSLATION AS A METHOD OF DA`WAH AND ITS IMPORTANCE TOWARDS THE SPIRITUAL DEVELOPMENT OF THE MUALAFS IN ISLAM. Jurnal Akidah dan Pemikiran Islam.

Hong, Tan Teck (0004) Assessing Green Home Performance: The Case Study of a Developing Country. International Journal of Property Sciences.

Hai, Teh Kang (0004) On-line Database Search Service in the University of Malaya Library: a Preliminary Analysis of Its Use. Kekal Abadi.

Hussin, Wan Sabri Wan (0004) Ciri-Ciri Usahawan Berjaya Dari Perspektif Al-Qur'an. Jurnal Usuluddin.

I

Ismail, Ahmad Zuhdi Bin (0004) Konsep Sifat-Sifat Allah: Analisis Dan Perbandingan Di Antara Aliran Mu'tazilah Dan Asya'irah. Jurnal Usuluddin.

Ismail, Ibrahim bin (0004) Malay Manuscripts in Germany: a review of their catalogues. Kekal Abadi.

Ismail, Jamilah Man:Yahya Don:Siti Noor (0004) KEPIMPINAN TRANSFORMASIONAL DAN KUALITI GURU GENERASI ‘Y’. Jurnal Kepimpinan Pendidikan.

Ismail, Nurul Huda Ahmad Zaki:Mohd Zambri Zainuddin:Abdul Karim Ali: (0004) Penentuan Waktu Solat Subuh Menggunakan Rubu039; Mujayyab di Malaysia. Jurnal Fiqh.

Ismail, Paizah Hj (0004) Penyelesaian Masalah Pertentangan antara Nas Berasaskan Prinsip Maqasid al-Syari039;ah. Jurnal Fiqh.

Intarakumnerd, Patarapong (0004) Thaksins Legacy: Thaksinomics and Its Impact on Thailands National Innovation System and Industrial Upgrading. Institutions and Economies .

ISMAIL, SUHAILI NABILA JAMIN:HASHANAH (0004) ETHICAL SENSITIVITY AND REASONING OF ACCOUNTING STUDENTS. Asian Journal of Business and Accounting.

J

Joo, Monica Kuak Sim (0004) Registration of Malaysian Names Using the ATLAS Software. Kekal Abadi.

K

Khafidz, Irwan Mohd Subri:Hasanah Abd (0004) AGIHAN ZAKAT IBN AL-SABIL DALAM REALITI SEMASA. Jurnal Syariah.

Khakzand, Mehdi (0004) Landscape, a Missing Link in the Process of Architectural Design, in Irans Architecture Schools. Journal of Design and Built Environment.

Kenayathulla, Mohammed Sani Ibrahim:Husaina Banu (0004) Adequacy Approach in School Finance. Malaysian Online Journal of Educational Management.

Kenayathulla, Mohammed Sani Ibrahim:Husaina Banu (0004) Adequacy Approach in School Finance. Malaysian Online Journal of Educational Management.

Kumar, Supriya:Anju Sharma:Rajesh (0004) Temperature Predictive Technique for Workload Scheduling in Green Clouds. Malaysian Journal of Computer Science.

L

Latiff, Ahmad Zaki Hj. Abd. (0004) Isu Kafir-mengkafir Dan Implikasinya Dalam Perkembangan Politik Dan Sosial Masyarakat Melayu. Jurnal Usuluddin.

Lee, Andrew (0004) ILMU On-line Library Catalogue: Author I Title I Subject Search Option. Kekal Abadi.

Lee, Andrew (0004) ILMU On-line Library Catalogue: Keyword Searching. Kekal Abadi.

Ladjal, Tarek (0004) ASIAN HAJJ ROUTES: THE REFLECTION OF HISTORY AND GEOGRAPHY. Journal of Al-Tamaddun.

M

Mohd, Abdul Karim Ali:Hasanulddin (0004) SHAYKH 039;ABDUL QADIR BIN 039;ABDUL RAHIM BUKIT BAYAS DAN KITABNYA RISALAH FI BAYAN HUKM AL-BAY039; WA AL-RIBA: SATU SOROTAN. Jurnal Syariah.

Muhammad, Abdul Majid Tahir Mohamed:Salwa Amirah Awang:Mohd Yahya Mohd (0004) KEPELBAGAIAN KAEDAH PUNGUTAN ZAKAT: ANALISIS DI PUSAT PUNGUTAN ZAKAT-MAJLIS AGAMA ISLAM WILAYAH PERSEKUTUAN DARI TAHUN 2003-2009. Jurnal Syariah.

Mohamed, Ahmad Zabidi Abdul Razak:Saedah Siraj:Simin Ghavifekr:Mojgan (0004) The Use of Instructional Technology in Teaching: A Comparative Analysis. Malaysian Online Journal of Educational Management.

Mohamed, Ahmad Zabidi Abdul Razak:Saedah Siraj:Simin Ghavifekr:Mojgan (0004) The Use of Instructional Technology in Teaching: A Comparative Analysis. Malaysian Online Journal of Educational Management.

Mat, Dr. Johari (0004) Karya- Karya Aqidah Islam: Satu Tinjauan Ringkas Terhadap Penulisannya Sepanjang Zaman. Jurnal Usuluddin.

MAMAT, MAFEITZERAL BIN (0004) ENSURING PATIENT SAFETY IN THE NEW OPERATING THEATRE OF UMMC TRAUMA CENTRE; AN ANAESTHESIOLOGIST NOVICE EXPERIENCE. Journal of Health and Translational Medicine.

Mohamad, Mohammad Taqiuddin Mohamad, Joni Tamkin Borhan & Mohd Afifud (0004) Potensi Perbankan Islam Sebagai Medium Baru Perkembangan Dakwah di Malaysia. Jurnal Usuluddin.

Mukti, Mohd. Fakhrudin Abdul (0004) PHILOSOPHICAL IDEAS IN ISLAM: THE ATTITUDE OF IBN KHALDUN. Jurnal Akidah dan Pemikiran Islam.

Muhamad, Nasrul Hisyam Nor (0004) 039;UMRA DAN RUQBA : ANALISIS MENGENAI KESANNYA TERHADAP KONTRAK HIBAH DAN POTENSINYA SEBAGAI INSTRUMEN AGIHAN HARTA. Jurnal Syariah.

Muhameda, Nathasa Mazna Ramli:Nurul Husna Mohd Salleha:Nurul Aini (0004) Discharging accountability through governance: Cases from waqf institutions in Indonesia. Online Journal of Research in Islamic Studies.

Mokhtar, Raihanah Abdullah:Mohd Istajib (0004) UNDANG-UNDANG AIR ISLAM: ANALISIS KOMPARATIF TERHADAP ASPEK KUALITI AIR. Jurnal Syariah.

Mei, Saedah Siraj:Chiew Wye (0004) Integrating Internship and Business Simulation into The Malaysian Business Studies Curriculum. Malaysian Online Journal of Educational Management.

Mei, Saedah Siraj:Chiew Wye (0004) Integrating Internship and Business Simulation into The Malaysian Business Studies Curriculum. Malaysian Online Journal of Educational Management.

Majid, Wan Adli Bin Wan Ramli & Mohamad Kamil Hj Ab (0004) Pertimbangan Teoretikal Dalam Proses Tajdid Semasa. Jurnal Usuluddin.

Musa, Zahari Mahad (0004) QAWL AL-SAHBIYY SEBAGAI SUMBER HUKUM:TUMPUAN KEPADA KES-KES FAR?ID TERTENTU. Jurnal Syariah.

N

Ng, Christina (0004) A retrospective Analysis of Patients with Advanced Renal Cell Carcinoma Treated with Temsirolimus. Journal of Health and Translational Medicine.

Noor, Mohd Roslan Bin Mohd Nor & Nor Shakila Binti Mohd (0004) Salahuddin Al-Ayubi Dalam Menangani Masyarakat Kristian Di Islamicjerusalem Dan Palestin. Jurnal Usuluddin.

Nourah, Raihanah Azahari:Guellou, (0004) DOES THE HUSBAND PAY MAINTENANCE FOR THE WORKING WIFE: A FIELD STUDY IN THE CITY OF SETIF, ALGERIA. Jurnal Syariah.

Noor, Zanariah (0004) "Isteri Sementara": Perselisihan Pendapat Ulama Mengenai Nikah Mut039;ah dalam Mazhab Sunni dan Syiah. Jurnal Fiqh.

Noor, Zanariah (0004) ISU-ISU BERBANGKIT DARI HAK HADANAH DAN HAK PERWALIAN ANAK. Jurnal Syariah.

O

Othman, Mohammad Redzuan (0004) Menyahut Panggilan Kaabah: Sejarah Pemergian Orang Melayu Ke Tanah Suci Dan Kepentingannya Kepada Orang Melayu Sebelum Perang Dunia Ke-II. Jurnal Usuluddin.

Ogundele, Oluwatoyin Sunday Alade:Felicia Lola Oduleke:David Jimoh Kay (0004) The Influence of Private Sector Involvement on Entrepreneurial Education of Secondary Schools in Kwara State, Nigeria. Malaysian Online Journal of Educational Management.

Ogundele, Oluwatoyin Sunday Alade:Felicia Lola Oduleke:David Jimoh Kay (0004) The Influence of Private Sector Involvement on Entrepreneurial Education of Secondary Schools in Kwara State, Nigeria. Malaysian Online Journal of Educational Management.

P

P., Swartz, Nico (0004) THE CULMINATION OF INTEREST INTO OVER-INDEBTEDNESS WITHIN THE SOUTH AFRICA CONTEXT: A REFLECTION OF ISLAMIC FINANCE AND BANKING. Jurnal Syariah.

R

Ren, Marvin Hulin (0004) The effects of L1 proficiency on Chinese learners processing of self-embedded complex English sentences. Journal of Modern Languages.

Ramli, Muhammad Iqbal Hisham Kamaruddin:Nathasa Mazna (0004) Enhancing financial accountability of Islamic philanthropic organizations through financial disclosure. Online Journal of Research in Islamic Studies.

Razali, Muhammad Najib (0004) Property Forecasting Procedure for Malaysian Property Markets.

Razali, Muhammad Najib (0004) Property Forecasting Procedure for Malaysian Property Markets.

Razali, Muhammad Najib (0004) Property Forecasting Procedure for Malaysian Property Markets.

S

Shuriye, A. O. (0004) The Spheral Spectrum of Educational Role And Responsibilities of Engineers-Murabbis:. Jurnal Usuluddin.

Sahad, Ahmad Sukari Mohamad:Mohd Nizam (0004) TEORI KEPIMPINAN GURU DALAM PENDIDIKAN BERASASKAN PEMIKIRAN AL-GHAZALI: SATU PERBANDINGAN DENGAN TEORI KEPIMPINAN PENDIDIKAN BARAT. Jurnal Akidah dan Pemikiran Islam.

Said, Amir Husin Mohd Nor:Mohd. Ridzuan Awang:Noor Lizza Mohamed (0004) HIBAH DENGAN SYARAT BALASAN MENURUT PANDANGAN FUQAHA DAN KEDUDUKANNYA DALAM UNDANG-UNDANG SIVIL JORDAN. Jurnal Syariah.

sadeghi, Gholam Ali Shafabakhsh:Ehsan Kashi:mohsen (0004) RAILWAY NETWORK VULNERABILITY FROM NATURAL DISASTERS AND NECESSITY OF THEIR MANAGEMENT SYSTEM IMPLEMENTATION (A CASE STUDY: I.R.IRAN). Malaysian Journal of Science.

Sulaiman, Ishak Hj. (0004) Israi’liyyat Dalam Pengajian Tafsir Dan Sunnah. Jurnal Usuluddin.

Sulong, Jasni (0004) PEMIKIRAN EPISTEMOLOGI ILMU `ABD ALLAH IBN AL-MUQAFFA' DALAM PENYERAGAMAN UNDANG-UNDANG: PENGARUHNYA DI MALAYSIA. Jurnal Akidah dan Pemikiran Islam.

Samad, Muhammad Akbar Zahidi:Syed Kamaruzaman Syed Ali:Megat Ahmad (0004) AMALAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU SUKAN BERKESAN: SATU KAJIAN RINTIS. Jurnal Kepimpinan Pendidikan.

Supriya, Supriya (0004) Temperature Predictive Technique for Workload Scheduling in Green Clouds.

T

Towpek, Khairul Hamimah Mohammad Jodi, Mohd Fauzi Hamat & Hadenan (0004) Nilai-Nilai Islam Dalam Program Pemulihan Banduanita Di Penjara. Jurnal Usuluddin.

Thaiveegan, Komodhi (0004) Libraries for the Community: a Preliminary Study of Tamil Collections In Estates, Temples and Associations. Kekal Abadi.

Y

Yusoff, Aizan Hj. Ali @ Mat Zin:Mohd Yakub @ Zulkifli Hj Mohd (0004) Sejarah Amalan Sihlr Di Zaman Para Nabi Menurut Sumber Tafsir Dan Hadith. Jurnal Usuluddin.

Yaakub, Nik Ab Halim Nik Abdullah:Sabariah (0004) The Pressure for Reverse Logistics Adoption among Manufacturers in Malaysia. Asian Journal of Business and Accounting.

Yusoff, Yusmini Binti Md. (0004) Kepentingan Kaunseling Dalam Menangani Masalah Rumahtangga. Jurnal Usuluddin.

Z

Zainuddin, Nurul Kausar Nizam:Mohd Saiful Anwar Mohd Nawawi:Mohammaddin (0004) Penggunaan Teleskop: Kesan Terhadap Hukum Ithbat Kenampakan Anak Bulan di Malaysia. Jurnal Fiqh.

Zin, Prof. Madya Dr. Ab. Aziz Mohd. (0004) Kajian Tentang Non-Muslim Keturunan Siam Di Kelantan. Jurnal Usuluddin.

Z, Wan Jamaluddin (0004) Tinjauan Mengenai Unsur Islam Dalam Kehidupan Intelektual Rusia Berasaskan Bahan Kajian Para Orientalis Terpilih. Jurnal Usuluddin.

This list was generated on Mon Aug 26 01:34:53 2019 MYT.